ساعات پاسخگویی: شنبه الی 5شنبه- ساعت نه صح-الی17

شیراز- گلدشت معالی آباد-مرکز تجاری گلدشت
بندر کنگان - خیابان دارایی 00989173501271
00987136250341
00971545645053

ایرامات

مجازات شنود غیرمجاز در قانون چیست؟

مطابق ماده ۷۳۰ قانون  مجازات اسلامی اگر کسی بطور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا جزای نقدی بعنوان مجازات جرم رایانه ای شنود غیرمجاز محکوم میشود.

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها