ساعات پاسخگویی: شنبه الی 5شنبه- ساعت نه صح-الی17

شیراز- گلدشت معالی آباد-مرکز تجاری گلدشت
بندر کنگان - خیابان دارایی 00989173501271
00987136250341
00971545645053

ایرامات

یکی از نگرانی های عمده در روابط تجاری و بازرگانی  بویژه در تجارت خارجی ترس از دست دادن سرمایه مالی و پولی می باشد . اغلب آمد و شد در مسیر دو کشور مختلف حتی همسایه جهت پیگیری حقوق خود هزینه مضاعفی را بر مالباخته تحمیل می نماید به نحوی که تعداد زیادی در این مسیر قید پیگیری  تا وصول نتیجه را می زنند.
​​​​​​​ ایرامات به عنوان همراهی امین جهت پیگیری  وصول حقوق مالی و پولی تان  در ایران و امارات در کنار شما  خواهد ماند.

سبد خرید